آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فراورده های نسوز آذر نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1381/09/25 تا 1383/10/08