آمار کلی

کد ملی: 005197XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
متین دندان اکبری رئیس هیئت مدیره فعال 1398/01/21 تا کنون
آریا دندان پاسارگاد رئیس هیئت مدیره منحل شده 1394/03/10 تا کنون