آمار کلی

کد ملی: 628984XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش مرغ گوشتی آلتین طیور گلستان نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1398/08/18 تا کنون