آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات رایانه ای و فناوری اطلاعات عصر ارتباطات هفتصد و بیست و چهار کویر عضو هیئت مدیره فعال 1388/09/04 تا کنون