آمار کلی

کد ملی: 070215XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی روغن موتور نیل شیمی ثامن رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/05/25 تا 1395/09/11