آمار کلی

کد ملی: 505990XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پالیز سبز ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1389/08/18 تا 1392/07/30