آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی ویژن عرصه همت بازرس علی البدل منحل شده 1389/08/16 تا کنون