آمار کلی

کد ملی: 004236XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مسافرتی و جهانگردی کهن کیان کاویان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1399/05/26 تا کنون