آمار کلی

کد ملی: 488946XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی طرح و سازه گونش عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/10/03 تا 1397/02/03
ستایش گستران شیخی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1390/05/24 تا کنون