آمار کلی

کد ملی: 128169XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی سحر قطب جنوب بازرس اصلی خارج شده 1390/02/20 تا 1392/06/17