آمار کلی

کد ملی: 002017XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابتکار سازان سورنا ایده مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/31 تا کنون