آمار کلی

کد ملی: 137817XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع آیدین نور ارس بازرس علی البدل خارج شده 1397/10/10 تا 1398/04/01