آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه ابریشم پارس موتور عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/09/10 تا 1392/10/10