آمار کلی

کد ملی: 109221XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 2

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرسام صنعت سپهر سپاهان مدیرعامل منحل شده 1394/08/21 تا کنون
مبنا صنعت پاسارگاد مدیرعامل منحل شده 1391/10/07 تا کنون