آمار کلی

کد ملی: 453927XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاسیسات و لوله کشی گاز عیسایی چشمه ماهی بازرس اصلی فعال 1395/03/18 تا کنون