آمار کلی

کد ملی: 506967XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شمس آب پردیسان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/11/07 تا 1392/12/21