آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع بسته بندی شمیم گل رز کاشان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/09/19 تا 1392/05/30