آمار کلی

کد ملی: 005281XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 3

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آسیا بافت بیستون نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/25 تا کنون
فراورده های ساختمانی رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/06/10 تا 1398/08/19
مهندسی پل و ساختمان الموت عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/19 تا کنون
ایران اکسیکو مدیرعامل خارج شده 1393/02/15 تا 1394/02/13
گروه مهندسی کیسان نوید صنعت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/12/10 تا کنون