آمار کلی

کد ملی: 299128XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنف الکتریک کرمان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/03/29 تا کنون
اتحادیه صنف فروشندگان لوازم الکتریک کرمان مدیرعامل خارج شده 1393/12/16 تا 1397/11/11