آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیصد و نود و پنج تولید ادوات کشاورزی بازرس علی البدل فعال 1389/07/20 تا کنون