آمار کلی

کد ملی: 196038XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کام پخش شهر آرا مدیرعامل فعال 1396/10/26 تا کنون