آمار کلی

کد ملی: 614944XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف فرهنگیان زنجان منشی هییت مدیره فعال 1398/04/12 تا کنون