آمار کلی

کد ملی: 128455XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارآفرینان گنبد آبی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/02 تا کنون