آمار کلی

کد ملی: 257203XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سفیر ارتباطات پردیس رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/02 تا کنون
زیتون زاگرس ابرکوه بازرس اصلی خارج شده 1393/09/01 تا 1393/11/29