آمار کلی

کد ملی: 123980XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه امام رضا ع کشه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/30 تا کنون