آمار کلی

کد ملی: 214923XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات حسابداری ارزش آفرینان میهن رئیس هیئت مدیره فعال 1393/11/29 تا کنون