آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن صنعتگران فراز به شمار ثبت 305 عضو هیئت مدیره فعال 1386/06/19 تا کنون