آمار کلی

کد ملی: 003661XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اعتبار کارکنان سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/04/27 تا 1398/04/25