آمار کلی

کد ملی: 117081XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجارت نهاد آسیا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/21 تا کنون