آمار کلی

کد ملی: 128976XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اقتدار صنعت عمران پارسیان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/27 تا کنون