آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه سرمایه گذاری کیشوندان کیش عضو هیئت مدیره فعال 1392/05/12 تا کنون