آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارون گستر مسجد سلیمان ثبت 1554 رئیس هیئت مدیره فعال 1389/03/12 تا کنون