آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره 603 خدمات بهداشتی درمانی گچساران نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/05/30 تا کنون