آمار کلی

کد ملی: 253908XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آب بران روستای انگکبان بازرس اصلی فعال 1393/09/16 تا کنون