آمار کلی

کد ملی: 120002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 1

خارج شده: 4

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمن بتن کسری بازرس اصلی خارج شده 1398/03/05 تا 1399/06/01
ناودیس بتن کسری نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/06/11 تا 1398/07/09
المان نقش آشیان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/02/30 تا 1398/05/10
آرسام بتن هیرسا رئیس هیئت مدیره فعال 1397/01/27 تا کنون
استوار بنای ارغوان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/01/19 تا 1397/05/14