آمار کلی

کد ملی: 311149XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات فنی مهندسی آوان صنعت کویر کرمان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/08/03 تا 1396/07/16