آمار کلی

کد ملی: 189951XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریان صنعت عرفان بندر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/25 تا کنون