آمار کلی

کد ملی: 124980XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ژرف پی کویر بازرس اصلی فعال 1398/12/17 تا کنون
مهندسین مشاور مهاب زاگرس نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/01 تا کنون