آمار کلی

کد ملی: 122516XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یوسف آرتین امید رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/17 تا کنون