آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پازینه پخش پارس نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/12/12 تا 1392/06/14