آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی چینی بهداشتی کسری نوین کویر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/29 تا کنون