آمار کلی

کد ملی: 109124XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رایانه کاران نوین پاسارگاد عضو هیئت مدیره فعال 1392/07/10 تا کنون