آمار کلی

کد ملی: 524019XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مشعل شعله آریا عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/10 تا کنون