آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرمایه گذاری توسعه و عمران هادیان صنعت کیانیان مدیرعامل فعال 1395/11/02 تا کنون