آمار کلی

کد ملی: 481886XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گندم سازان خوزستان بازرس اصلی فعال 1396/05/16 تا کنون