آمار کلی

کد ملی: 212184XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهین فرایند نوظهور گلستان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/07/22 تا کنون