آمار کلی

کد ملی: 989452

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی پیشرو پارت فدعمی رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/05 تا کنون