آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فن آوران کبیر ارتباط ایلام رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1385/12/13 تا کنون