آمار کلی

کد ملی: 005270XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهرآوران کهریزک کاسپین سرخرود بازرس علی البدل فعال 1397/11/06 تا کنون