آمار کلی

کد ملی: 005276XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توانا پرداز کیمیا رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/20 تا کنون